Tuyển Tập

MÙA YÊU CON Thứ Nhất, 2012

X-X1 Thuyền Nhân Khúc cho Ba –

Songs for a Boat Father, 2004

những điều trông thấy – of things i’ve seen, 2004

cút bắt, 2002

nếu Mẹ thích – if you like, Mom, 2002